Правила прийому

I. Загальна частина

1.1. Правила прийому  до Державного навчального закладу «Херсонське вище професійне училище ресторанного господарства» (в подальшому – ДНЗ «ХВПУРГ») на 2018 рік розроблені згідно з Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 14.05.13 року за № 499, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.05.13 року за № 823/23355.

1.2. До ДНЗ «ХВПУРГ» приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у ДНЗ «ХВПУРГ» відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до ДНЗ «ХВПУРГ» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

 • кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з бюджету м. Херсона, на умовах регіонального замовлення.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також професійно-технічне навчання,  перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

II. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДНЗ «ХВПУРГ» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «ХВПУРГ», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3.Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до ДНЗ «ХВПУРГ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, офіційний сайт училища (kulinar.ks.ua), інформаційні стенди, оголошення, буклети тощо.

2.5. Прийом учнів до училища здійснюється за регіональним замовленням з наступних ліцензованих професій:

На базі базової загальної середньої освіти ( після закінчення 9 класів)

Код Назва професії Рівень кваліфікації (розряд) термін навчання Термін навчання Обсяг прийому (осіб)
5122

7412

Кухар

Кондитер

ІІІ, ІV

ІІІ

2 роки 84
5122

5123

Кухар

Офіціант

ІІІ, ІV

ІІІ

2 роки 28

 На базі повної  загальної середньої освіти ( після закінчення 11 класів)

Код Назва професії Рівень кваліфікації (розряд) термін навчання Термін навчання Обсяг прийому (осіб)
5122 Кухар ІІІ, ІV, V 2 роки 28
7412 Кондитер ІІІ, ІV, V 2 роки 28
5122

7412

Кухар

Кондитер

ІІІ, ІV, V

ІІІ

2,5 роки 28

2.6. Усім випускникам, які завершили повний  курс первинної професійної підготовки й успішно склали державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається диплом державного зразка.

2.7. Слухачам, які опанували курс професійно-технічного навчання, успішно склали  кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або класу та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

2.8. На навчання приймаються громадяни, які за станом здоров’я здатні здобути професії, вказані у п.2.5 Правил,  про що засвідчує медична довідка форми 086-у з відповідним висновком лікаря.

2.9. Вступні випробування з усіх професій, або окремих професій можуть проводитися у разі більшої кількості поданих вступниками заяв для вступу до ДНЗ «ХВПУРГ», ніж передбачено  регіональним замовленням.

2.10. У разі, якщо вступники мають однаковий конкурсний бал, і не мають жодних пільг для вступу, передбачених розділом 5 Правил прийому, переважне право на зарахування надається тим, хто має договори-направлення на навчання від підприємств, установ, організацій; діти з багатодітних сімей; з сімей де є тільки один із батьків; які вже працювали за обраними для навчання професіями і бажають підвищити кваліфікаційний рівень тощо.

2.11. Прийом документів від вступників починається 1 червня 2018 року і завершується 31 серпня 2018 року.

2.12. Приймальна комісія працює щоденно з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 17.00, крім суботи та неділі.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «ХВПУРГ», вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал);
 • для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти додається документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (оригінал або його завірену копію);
 • медичну довідку за формою Ф-086 з зазначенням фізкультурної групи, установленою чинним законодавством та довідку про пробу Руф’є;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Усі копії завіряються в установленому порядку.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, ІD-картку, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ, відповідно до постанови КМУ від 27 серпня 2010 р. N 784 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням».

 

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до ДНЗ «ХВПУРГ» закладу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

4.2. Конкурсний відбір з питань зарахування на навчання проводиться на заключному засіданні приймальної комісії.

4.3. Учні ДНЗ «ХВПУРГ», які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

4.5. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України “Про професійно-технічну освіту”.

4.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 1. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами), за умови досягнення ними 18-річного віку на момент закінчення терміну навчання (ДС ПТО 5122-НО.55.3-2008 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ пункт 5;  ДС ПТО 5123-Н55043-2006 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ пункт 7,);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
 • особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;
 • особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 “Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах”;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями;
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «ХВПУРГ» за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом директора закладу.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ДНЗ «ХВПУРГ» на навчання за рахунок видатків з бюджету м. Херсона здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які мають базову загальну середню освіту та подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗ «ХВПУРГ» здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.