Звіт директора

ЗВІТ
директора ДНЗ ХВПУРГ Клокова О.В.
про діяльність навчального закладу у 2016-2017 н. р.

Державний навчальний заклад «Херсонське вище професійне училище ресторанного господарства» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06. 2006 за № 711/12585, нормативно-правовими актами Міністерства освіти, науки та молоді України.

В училищі функціонують педагогічна та методична ради. Вони діють на підставі затверджених положень, які складено у відповідності до чинного законодавства. Засідання педагогічної та методичної рад проводяться не рідше одного разу на два місяці, відповідно до затверджених планів роботи.

На розгляд педагогічної ради виносяться питання роботи методичних комісій, стан викладання навчальних дисциплін, професійно-практичної підготовки, аналіз навчальної діяльності та стан підготовки кваліфікованих робітників, впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.

На засіданнях методичної ради розглядаються питання методичного забезпечення навчально-виховного процесу, роботи методичних комісій, роботи школи молодого педагога, питання чергової атестації педагогічних працівників. За участі директора, заступників директора з НР та НВР, методиста, старшого майстра в училищі проводяться інструктивно-методичні наради для вирішення окремих поточних питань, доведення конкретних навчально-виробничих та навчально-виховних завдань педагогічним працівникам.

Вся робота колективу училища, в поточному навчальному році, була підпорядкована головні меті: підготовці висококваліфікованих конкурентоспроможних робітників. Колектив училища в цілому виконав поставлені завдання. Наша мета –виховання нового типу молодого фахівця, який би різнився не тільки широкими професійними здібностями, але й став прикладом наслідування з моральних, етичних, виховних, патріотичних засад, рекламою підприємства де він працює.

Сьогодення визначило основні завдання для профтехосвіти на сучасному етапі:

 • забезпечення можливості реалізації конституційного права на отримання професійної кваліфікації відповідно до покликання і здібностей учнів;
 • задоволення потреб економіки у кваліфікованих та конкурентоспроможних робітниках;
 • сприяння зайнятості населення у ринкових умовах.

Зусилля педагогічного колективу закладу були спрямовані на реалізацію головної методичної теми «Використання педагогічних і виробничих інновацій у формуванні творчої особистості кваліфікованого робітника». Навчально-виховний та виробничий процеси у училищі здійснює творчий педагогічний колектив у складі :

 • «спеціаліст вищої категорії» – 5 чоловік
 • «спеціаліст І категорії» – 2 чол;
 • «спеціаліст ІІ категорії» – 5 чол;
 • «спеціаліст» – 2чол;
 • «майстер в/н 1 категорії» – 7 чол;
 • «майстер в/н ІІ категорії» – 2 чол.
 • «майстер в/н» – 5 чол.
 • Викладач – методист – 1 чол;
 • Старший викладач – 1 чол;

Як директор училища, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався статутом училища, колективним договором, посадовими обов’язками директора училища, законодавчими та нормативними актами, що регламентують роботу керівника професійно-технічного навчального закладу.

Відповідно до ліцензії МОН України (серія АЕ №458214 видана 14.04. 2014 р.) училище має право освітньої діяльності з первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, професійно-технічного навчання з професій кухар, кондитер, кухар-кондитер, кухар-офіціант. Навчальний заклад пройшов атестацію в 2008 році (Серія РД №000649 видана 25.09. 2008 року) та в 2017 році до атестацію професії кухар – офіціант.

Прийом учнів та слухачів на навчання до навчального закладу здійснюється відповідно до регіонального замовлення в межах ліцензованого обсягу, згідно з правилами прийому, розробленими на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499. Набір учнів з кожної професії проводиться на основі ліцензійних обсягів, замовлень підприємств та відповідно до договорів на підготовку кваліфікованих робітників між училищем і підприємствами-замовниками.

За звітний період було прийнято на навчання 219 учнів, з них згідно регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників — 187, за рахунок фізичних та юридичних осіб — 22.

Закінчили навчальний заклад 137 учнів, в тому числі 5 учнів, які навчалися за рахунок фізичних та юридичних осіб. Отримали кваліфікацію з двох професій 82 осіб, отримали дипломи з підвищеними розрядами кваліфікованого робітника 41 особа.

Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у навчальному закладі визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені спільно з підприємствами-замовниками на основі Типових навчальних планів і програм, а також вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти. З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої документації, а саме: робочі навчальні плани, робочі навчальні програми, тематичні плани, поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт, плани виробничого навчання, плани уроків, паспорти комплексного методичного забезпечення предметів і професій. Для забезпечення проведення навчально-виробничого та виховного процесів в училищі складається план роботи на навчальний рік, який включає в себе відповідні розділи. Заплановані заходи на 2016-2017 н.р. в переважній більшості були успішно реалізовані.

Професійно-теоретична та професійно-практична підготовка Протягом 2016-2017 навчального року адміністрація координувала теоретичну та професійно-практичну підготовку учнів, спрямовуючи роботу педколективу на пріоритетні напрями розвитку освіти, керуючись Національною доктриною розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002, а саме: формування національних і загальнолюдських цінностей; створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти; постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу; розвиток системи безперервної освіти та навчання
протягом життя; пропаганда здорового способу життя; розширення україномовного освітнього простору; забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу; запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій; органічне поєднання освіти і науки, розвиток педагогічної та психологічної науки.

Інтенсифікація усіх рівнів навчально-виховного процесу ДНЗ ХВПУРГ, охоплює:

 • підвищення ефективності та якості навчання за рахунок проведення додаткових занять та консультацій з учнями, індивідуалізації та диференціації навчання;
 • проведення проміжних зрізів знань учнів та професіями, вироблення єдиних вимог щодо поліпшення успішності учнів;
 • здійснення моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів за семестрами та роками навчання, результатами ППА, ДКА;
 • поглиблення міжпредметних зв’язків внаслідок використання  сучасних засобів обробки інформації;
 • впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних та виробничих технологій.

Для якісної підготовки кваліфікованих робітників училище має відповідну матеріально-технічну базу – навчальні аудиторії, кухню лабораторію та навчальну майстерню професії «Офіціант». Кожний навчальний кабінет укомплектовано комп’ютером та відео технікою для успішного оволодіння учнями навчальною програмою.

На початку кожного навчального року складається графік навчально-виробничого процесу, який містить розклад занять теоретичної і практичної підготовки. Адміністрація навчального закладу в особі директора, заступника директора з навчальної роботи, заступника директора з навчально-виховної роботи, старшого майстра та методиста, постійно здійснює контроль за виконанням навчально-виробничого та виховного процесів. Складено графік відвідування уроків адміністрацією училища. Всі аналізи відвідування уроків є в наявності та заслуховуються на засіданнях методичних комісій. Викладачі та майстри виробничого навчання застосовують технологію особистісно
орієнтованого навчання, використовують активні та інтерактивні методи та прийоми, активно впроваджують в навчальний процес інформаційно-комунікативні технології, створюють електронні засоби навчання, що значно підвищує зацікавленість, емоційний рівень уроку та успішність учнів.

З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів проводяться тематичні, семестрові та поетапні атестації. Аналіз успішності є матеріалом для індивідуальної роботи з учнями, стимулює учнівський і педагогічний колектив для поліпшення успішності. За результатами ДКА та ПКА якість знань складає 81,8%:

 • Професія кухар – 86,5%;
 • Професія кондитер – 79,5%;
 • Професія офіціант – 56%.

Соціальне партнерство сьогодні є необхідним для вирішення питань працевлаштування та проходження виробничо навчання та практики на робочих місцях. Адміністрацією училища велика увага приділяється виконанню плану  виробничої діяльності. Заключено договора з 54 підприємствами – замовниками. Основними роботодавцями під час виробничого навчання та практики стали наступні підприємства: ТОВ «Сервіс – Гранд», Херсонський завод кондитерських виробів, ТОВ Супермаркет «Україна», ПП Жмак, ТВКФ «Пані Крістіна». На таких базах створені належні умови, встановлене високоефективне устаткування, все це підвищує економічну ефективність роботи підприємства, створює безпечні умови для професійного розвитку особистості учня. Майстри виробничого навчання, разом з учнями, створюють рецепти фірмових страв, що сприяє
оновленню виробничого процесу інноваційними технологіями виробництва, та їх швидке втілення у практичну діяльність.

За звітний період педагогічною радою ухвалено рішення: вважати здійснення професійно – теоретичної та професійно-практичної підготовки на достатньому професійному рівні. Виконання регіонального замовлення, профорієнтаційна робота Контрольні показники регіонального формуються за результатами вивчення ринку праці відповідно до угод про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, укладених з підприємствами, установами, організаціями.

Основним показником успішної діяльності ПТНЗ є організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обґрунтованого планування державного замовлення на наступний рік. План державного замовлення на підготовку робітничих кадрів складає 98 %. Слід пам′ятати, що збереження контингенту учнів – це життя нашого колективу. Тому робота з профорієнтації повинна і надалі проводитись системно, цілеспрямовано, з переконанням в тому, що кожній молодій людині потрібна професія.

Профорієнтаційна робота побудована на тісному зв’язку училища з навчальними закладами міста. На базі нашого закладу систематично відбуваються зустрічі учнів випускних класів. Традиційно в училищі проводяться Дні відкритих дверей.

Резервів в цій роботі в нас багато. Я, як керівник, бачу потенціал в здійсненні профорієнтаційної роботи в активізації інформаційного простору училища в мережі Інтернет.

Працевлаштування випускників

В училищі щорічно проводиться моніторинг працевлаштування випускників через анкетування, що дає можливість проаналізувати стан працевлаштування випускників, а також отримати інформацію від роботодавців щодо їх професійно-кваліфікаційного рівня.

Працевлаштовано – 119 осіб, 7 випускників продовжують навчання у ВНЗ, не праце влаштовано по поважній причині (вагітність, декрет) – 5 випускників, 5 учнів, які навчалися за рахунок фізичних та юридичних осіб та 1 –  отримав вільний дипломи для самостійного працевлаштування за заявою батьків. Стосовно випуску та працевлаштування учнів можна сказати, що училище стабільно працює в даному напрямку.

Виховна робота

Глобальні перетворення, які проходять в системі профтехосвіти, зумовили необхідність втілення інноваційних технологій і систематизації виховної роботи в училищі. Це і дозволило створити цілісну систему виховного процесу з урахуванням не лише творчої праці педпрацівників, а і учнів, така робота охоплює всі напрями формування і виховання молодої людини:

 • позаурочна діяльність учнів;
 • робота соціально-психологічної служби;
 • робота з профілактики правопорушень;
 • робота з батьками;
 • робота учнівського самоврядування.

Основою виховної роботи була і є робота в групі. Педагогічний колектив багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, а також працює над розкриттям особливостей і індивідуальності кожного учня, його творчого потенціалу.

Згідно з планом виховної роботи в групах проводяться тематичні виховні години, бесіди і тематичні лекції, щомісячно проводяться засідання штабу профілактики правопорушень та культурно-масові заходи до календарних свят, В училищі працює учнівське самоврядування, що забезпечує участь учнів у різноманітній урочній і позаурочній діяльності з метою ранньої соціалізації учнів та залучення їх до громадського життя. На базі училища проведено «День учнівського самоврядування». Члени учнівського самоврядування є активними учасниками гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій, вони є активними пропагандистами здорового способу життя.

Особливу увагу педагогічний колектив приділяє дітям-сиротам, напівсиротам, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з чорнобильської зони, інвалідам.

За звітній період в училищі навчалось 29 учнів пільгового контингенту, з якими проводилась постійна індивідуальна робота та здійснювався соціально-психологічний супровід. Діти – сироти на особливому контролі у адміністрації училища та були своєчасно і в повному обсязі забезпечені відповідно до постанов Кабінету Міністрів України №226 від 05.04.1994р. , № 1591 від 22.11.04 р. «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». А також учні, батьки яких брали участь в АТО, забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.

Учням пільгового контингенту надається матеріальна допомога: за навчальний рік надано матеріальної допомоги на суму 16783 грн. та при працевлаштуванні на цей час 9600 грн.

Продовженням виховної роботи в училищі є два орендованих гуртожитки, де проживають більше 150 учнів. В гуртожитках створені усі необхідні житлово-побутові умови для проживання учнів. Кімнати розраховані на проживання трьох або чотирьох учнів. Вони укомплектовані необхідним м’яким та твердим інвентарем. Санітарно-побутові умови підтримуються самими учнями. Одним із інноваційних направлень в виховній роботі є волонтерський рух. Волонтери училища за підтримки соціально-психологічної служби
відвідують дітей НВК №48 м. Херсона, школи – інтернату ХОР. Протягом навчального року проведено волонтерами п’ять акцій «Дорогою добра».

Велика увага приділяється вихованню у учнів патріотизму, любові до рідної землі, традицій українського народу, бажанню бути українцем та пишатися своєю нацією: «Козацька наснага», конкурси художнього розпису писанок та учнівських доробок, уроки мужності з запрошенням учасників АТО та ін.

З метою профілактики правопорушень та попередження негативних проявів серед учнівської молоді, в училищі щорічно проводяться тижні правового виховання, щомісячно відбуваються засідання штабу профілактики. Завдяки суспільній роботі педагогічного колективу, батьків та правоохоронних структур здійснюється попередження випадків правопорушень та злочинів.

Одним з головних завдань у роботі педагогічного колективу є захист та збереження здоров’я учнів, тому кожного року у вересні місяці проводяться «Дні здоров’я» на території зони відпочинку гідропарк. Метою поставлено формування здорового способу життя, підвищення соціальної активності і зміцнення здоров’я, спираючись на кращі традиції українського народу. Вся робота в цьому напрямку підпорядкована єдиній меті «Здорова людина – здорова країна», орієнтуванню всіх учасників навчально-виховного процесу на здоровий спосіб життя.

Наші спортсмени приймали активну участь в обласних спартакіада серед учнів ПТНЗ та посідали призові місця. Для успішної організації дозвілля учнівської молоді в училищі створена система гурткової роботи. На базі училища працюють:

 • 1 професійний гурток, де підвищують професійну майстерність 20
 • учнів;
 • 2 художньо – естетичних гуртки, в яких охоплено 40 учнів;
 • 1 гурток здорового способу життя, де займаються 17 учнів;
 • 9 предметних гуртків, в яких займається 150 учнів;
 • 1 спортивний гурток, який відвідують 15 учнів;
Методична робота

Для аналізу діяльності педагогічних працівників, виявлення їх актуальних проблем та забезпечення методичною допомогою методистом училища проведено індивідуальну та групову діагностику всіх педагогів училища. Результати були опрацьовані та на основі цього було сплановано основні індивідуальні та групові форми методичної роботи на рік.

Методична робота була проведена відповідно до єдиного плану методичної роботи училища на 2016-2017 н.р.  Основними напрямами методичної роботи було:

 • надання допомоги викладачам та майстрам в/н з окремих теоретичних та методичних питань щодо удосконалення педагогічної компетентності (семінари – практикуми,, консультації, засідання МК, конференції, круглі столи, наставництво, організація самоосвіти, співбесіди, методичні наради, педагогічні  читання);
 • опанування діяльнісних технологій навчання та методів їх трансформування в педагогічну практику;
 • проведення експериментальної діяльності з вивчення і впровадження нових виробничих та педагогічних технологій.

Основними напрямками методичної роботи є:

 • Вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду.
 • Орієнтація на розвиток творчої особистості педагога.
 • Використання нетрадиційних форм методичного навчання.
 • Активне впровадження комп’ютерних та інформаційних технологій.

Навчально-методична діяльність педагогічних працівників щороку вимагає виконання відповідних заходів, таких як:

 • підвищення кваліфікації, вдосконалення майстерності педагогічних працівників, впровадження у масову  практику сучасних досягнень науки та передового досвіду;
 • створення інноваційного середовища на базі училища, що полягає у залученні педагогічних працівників до творчої діяльності, до пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем, створення нових та вдосконалення існуючих педагогічних продуктів;
 • забезпечення ефективної роботи щодо підготовки актуальних методичних посібників, рекомендацій, відео- презентацій.

Методичною радою училища було розроблено та затверджено план методичних заходів з реалізації основних напрямків роботи на 2016-2017 н.р. Відповідно до нього були проведені такі заходи:

 • систематично проводилися директором училища, його заступниками, методистом інструктивно-методичні наради щодо ведення навчально-виховної та науково-методичної діяльності;
 • надавалися методичні рекомендації головам методичних комісій, викладачам та майстрам виробничого навчання щодо планування, організації та змісту роботи;
 • надавалась допомога педагогічним працівникам у складанні індивідуальних планів роботи та плану самоосвіти;
 • спрямовулася робота на проведенні нетрадиційних засідань методичних комісій;
 • взаємовідвідування занять та складанні аналізів уроків;
 • рекомендації щодо попередження та усунення неуспішності, роботи зі здібними учнями;
 • плани індивідуальної та групової методичної допомоги викладачам, майстрам виробничого навчання; доповіді працівників із питань навчально-виховної роботи; методичні розробки педагогічних працівників;
 • затверджено та реалізовано план роботи школи молодого педагога на 2016-2017 н.р., в якій навчалося 5 молодих педагогів.
 • організовано роботу з наставництва, закріплення молодих спеціалістів за досвідченими викладачами;
 • продовжувалася робота по створенню електронних супроводів уроків, як важливого фактору формування інформаційно-комунікаційної компетентності педагога нового типу;
 • системно здійснювався контроль за виконанням плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу (22 особи); перспективного плану атестації педагогічних працівників на навчальний рік (13 осіб);
 • здійснювався постійний методичний супровід педпрацівників, що атестуються;
 • сплановано та проведено тематичний тиждень;
 • вивчено стан виробничого навчання в майстерні з професії «офіціант», за результатами складено рекомендації щодо поліпшення успішності;
 • розроблено і впроваджено: 2 збірника тестових завдань з предмета «Технологія приготування їжі з основами товарознавства»; 6 методичних розробок уроків виробничого навчання та 2 розробки – теоретичного навчання; 5 методичних рекомендацій.
 • складено та систематизовано комплексно – методичне забезпечення в поурочні та тематичні папки, засоби навчання внесено до паспортів КМЗ професійно – практичної підготовки кухарів.
 • забезпечено організацію і проведення на базі училища 2-х семінарів-практикумів, один з яких обласного рівня; 4 майстер – класи з демонстрацією впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій;
 • розроблені інструкційно – технологічні картки, переліки навчально-виробничих робіт з професії кухар.
 • забезпечено участь педагогічних працівників училища у науково-методичних заходах міжнародного, Всеукраїнського та обласного рівнів.
 • продовжено популяризацію роботи навчального закладу шляхом видавничої діяльності в газеті освіти Херсонщини «Джерела», співпраці з телеканалом «Скіфія».
 • досягнуто вагомих результатів у конкурсах професійної майстерності серед учнів. За звітній період проведено 5 конкурсів, що охоплює усі професії.
  Одним з кращих досягнень 2016-2017 навчального року є перемога учениці гр. КН – 81 Легкої Аліни, яка посіла 1 місце у конкурсі фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Херсонської області з професії «Кондитер» та 8 місце (із 23 учасників) на Всеукраїнському конкурсі у м. Рівне;
 • на сайті училища оперативно розміщувалися матеріали з кожного напрямку навчально-виховної та виробничої роботи.

За наслідками роботи щодо впровадження ІКТ на уроках професійно-теоретичного навчання, в березні було проведено методичний міст на якому, про результати своєї роботи, обмінялися досвідом члени методичних комісій, представивши електронні засоби навчання по предметам.
Кадрове забезпечення навчального закладу Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової підготовки працівників. При прийомі на роботу враховувались: фах, особисті та колективні якості працівників, працездатність, інші характеристики. За останніми директивами МОН України до педагогів (незалежно від того, який предмет викладає, посади, яку обіймає, віку) висувається вимога щодо вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою, проектором та ін. В досягнутих успіхах треба віддати належне адміністрації, викладачам, майстрам виробничого навчання, які докладають чимало сил і енергії для того, щоб в училищі не просто здійснювалося навчання, а опановували освітні технології, щоб навчальний процес був нерозривно пов’язаний з вихованням, з формуванням у молоді не лише культури і хороших манер, а й здорових життєвих принципів і переконань. Завдяки спільній роботі, наше училище має власну внутрішню інформаційну мережу (з підключенням до мережі Інтернет), у яку залучені всі учасники навчально-виховного процесу закладу.

Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників

Система підвищення професіоналізму педагогічних працівників – це цільовий комплекс взаємопов’язаних і взаємообумовлених організаційно-змістовних компонентів. Вона передбачає безперервну післядипломну педагогічну освіту. Пройшли курси підвищення кваліфікації за кошти держбюджету при Херсонській академії неперервної освіти – 2 чол, при  Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти – 5 чоловік, ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” м. Київ – 4 чол.

З метою забезпечення професійного росту майстрів виробничого навчання, поглиблення їх знань, умінь і професійних навичок в поточному навчальному році за кошти спеціального фонду у ДПТНЗ Дніпродзержинському центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів підвищили робітничу кваліфікацію – 10 чол.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, в поточному році пройшли чергову атестацію та були атестовані 13 педагогів училища. В результаті атестації присвоєно:

 • педагогічне звання «майстер в/н першої категорії» – 2 чол.
 • «спеціаліст вищої категорії» – 1 чол.
 • «спеціаліст 1 категорії» – 1 чол.
 • «спеціаліст 2 категорії» – 2 чол.

Відповідає кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» – 1 чол. Відповідають раніше присвоєному пед. званню «майстер в/н другої  категорії» – 2 чол, «майстер в/н першої категорії» – 1 чол, Відповідає займаній посаді – 1 чол. Підвищено тарифний розряд – 2 чол. Результати успішної атестації спряли підвищенню якісного складу педагогічних працівників училища.

Усі педагогічні працівники протягом навчального року показали  добрий рівень фахової майстерності та професійної компетентності. На засіданні методичної ради училища було прийнято рішення вважати роботу з підвищення кваліфікації педпрацівників в поточному році задовільною.

Охорона праці. Безпека життєдіяльності

Проблеми поліпшення умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу, попередження їх травматизму, є одним з найактуальніших питань нашого закладу.

Адміністрація Херсонського вищого професійного училища ресторанного господарства у своїй роботі по забезпеченню та дотриманню вимог охорони праці та умов безпеки життєдіяльності учнів та педагогічних працівників керується Конституцією України, Законом України «Про охорону праці», Кодексом законів про працю України, основними нормативними актами з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, державними і галузевими стандартами, санітарними нормами і правилами.

Пріоритетним залишається збереження життя та здоров’я учасників трудової діяльності, в училищі створені здорові і безпечні умови для праці, безпечної експлуатації будівель, обладнання і технічних засобів навчання, створено оптимальний режим роботи і навчання, тим самим забезпечується попередження травматизму.

Відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності в училищі проводяться відповідні заходи, а саме:

 • розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці для професій та видів робіт;
 • для посадових осіб переглядаються посадові інструкції з окремим блоком з охорони праці;
 • кухні-лабораторії забезпечені комплектом інструкцій з охорони праці, оформлені куточки наочної агітації з охорони праці;
 • проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові інструктажі з учнями, слухачами та співробітниками;
 • викладається предмет «Охорона праці» у всіх навчальних групах в обсязі відповідно до навчальних планів. Учні з цього предмету мають позитивні оцінки, рівень знань учнів відповідає діючим вимогам;
 • проводиться навчання та перевірка знань співробітників з питань охорони праці;
 • організовано навчання відповідальних за електробезпеку, теплове забезпечення, за участю державних інспекторів з охорони праці;
 • розроблено пам’ятку для майстрів виробничого навчання для організації проведення інструктажів;
 • проводяться інструктивні наради з питань охорони праці, розроблені та внесені до колективного договору училища комплексні заходи щодо забезпечення встановлених нормативів з охорони праці;
 • проведено заходи з профілактики побутового травматизму з метою його зниження та раціонального використання робочого часу;
 • проводиться передплата журналу «Пожежна та техногенна безпека»;
 • щорічно співробітники навчального закладу проходять медичні огляди.

На сьогоднішній день училище приділяє достатню увагу питанням цивільного захисту. Для організації проведення і контролю усіх заходів цивільного захисту, а також для забезпечення керування силами і засобами ЦЗ створено Штаб цивільного захисту училища. При Штабі створено групу охорони громадського порядку, зберігання та видачі засобів індивідуального захисту, зв’язку та оповіщення, ланку протипожежних заходів, санітарна та аварійно-технічна ланки. Обладнано в підвальному приміщенні училища найпростіше укриття на випадок виникнення військових дій.

Робота бібліотеки

В училищі працює бібліотека – медіа тека з читальним залом, основним завданням якої є задоволення інформаційно-методичних потреб педпрацівників та учнів навчального закладу. Фонд бібліотеки складає:

 • друкованих – 15401;
 • аудіовізуальних – 147;
 • електронних – 404;
 • художньої літератури – 1599.

Щорічно проводиться підписка на періодичні видання, в поточному навчальному році на 5 найменувань видань. Робота бібліотеки спрямована на формування в учнів ставлення до бібліотеки як до невичерпного джерела інформації.

Удосконалення навчально-матеріальної бази Фінансово-економічна діяльність училища була направлена на виконання зобов’язань по оплаті заробітної плати працюючим, стипендії учням,  оплату відряджень, підтримки матеріальної бази училища.

Умови, що закладені в колективному договорі, як правило, виконуються. Заборгованість по оплаті праці, стипендії, сплаті за спожиті комунальні послуги за звітній період відсутні. Отримане фінансування витрачається економно і раціонально. Звіти про роботу нашого закладу здаються вчасно. Щорічні звіти перед колективом проводились регулярно.

Протягом 2016-2017 навчального року проводились заходи щодо ремонту та оснащення навчальних аудиторій та майстерень обладнанням та устаткуванням, комп’ютерами та телевізорами, посудом та інвентарем. Придбано меблі для методичного кабінету, кімнати майстрів виробничого навчання, майстерні для офіціантів, робочого місця викладача в кухні лабораторії. З благодійного фонду отримали індивідуальні столи та стільці для аудиторії №209. Здійснюється ремонт в аудиторії №213 та тренажерному залі.

Надходження за період з 01.09.2016 по 01.05.2017 р.
 • за виробн.практику 260 418,90
 • за курсове навчання 73 801,00
 • за інд.навчання 52 758,75

Всього 386 978,65

За результатами моніторингу оновлення матеріально-технічної бази встановлено показник – достатній рівень. Всі оновлення проводились за рахунок   спеціального фонду.

Завдяки наполегливій роботі колективу навчального закладу 2016-2017 навчальний рік пройшов результативно. Я запевняю колектив, що попереду багато запланованої продуктивної роботи (атестація училища, удосконалення КМЗ та матеріально – технічного оснащення навчальних приміщень, впровадження інновацій у навчально-виховний, навчально-виробничий процеси та інше).

Завершуючи свій звіт, я хотів би подякувати всьому нашому колективу за ту велику роботу, яка виконана за звітний період. Ваша кропітка повсякденна робота, може не завжди належно матеріально оцінена, але є важливою складовою в навчально-виховному та виробничих процесах.

Впевнений, що колектив училища розуміє важливість тих завдань які ставить перед навчальним закладом держава, хочу побажати натхнення в роботі, ставити перед собою плани розвитку і знаходити можливості їх реалізувати. Також маю надію, що плани команди адміністрації по подальшому удосконаленню навчально-виховного та виробничого процесів будуть спільно і успішно вирішуватися та сприятимуть якісній підготовці сучасних конкурентоздатних робітників.

Директор О. В. Клоков